National Mission Congress 2021 500th Anniversary of Christianity and the Commemoration of the First Baptism in Cebu.
500th Anniversary of Christianity and the Commemoration of the First Baptism in Cebu.

Formation Module

Ang atong Artsidyosesis anaa sa talagsaong kahigayonan sa paghandum ug pafsaulog sa gasa sa unang bunyag, timaan sa gasa sa pagtoo nga nahiabot dinhi. Sa samang higayon, nangandam usab ang atong local nga Simbahan alang sa sa National Mission Congress sa Abril 2022.

Uyukan niining maong mga kasaulogan, nakauyon ang mga nagdumala kanato isip Simbahan, pinangulohan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, Jose S. Palma, DD, nga mopahigayon og mga kalihukan sa padayon nga paghulma kanato isip mga sumusunod ni Kristo. Taliwala niining atong panahon kansang mga hitabo ug kasinatian samag mga timaan nga nagpunting sa kangitngitan, kita gihagit sa pag-atubang niini isip katawhan nga may pagtoo, paglaum ug paghigugma sa Ginoo nga padayon nakighiusa kanato.

Kining pipila ka mga pahina gitumong nianang tahas sa padayon nga paghulma kanato. Adunay duha ka modules aron mapasayon ang paghulma sa mga parish mission facilitators ug sa mga parokyano, ilabi na sa mga kabus. Ingon man, ang maong mga modules magamit sa pagpahigayon sa parish mission congress. Ang duha ka mga modules pinasubay sa nasabutan ug naaprobahan nga mga tema sa atong Artsidyosesis alang sa parish ug Archdiocesan Mission Congress: “Parokya: Misyonerong Katilingban sa mga Kabus, Gigasahan Aron Mopaambit.”

Ang unang module giulohan ug “Ang pagkaginasahan sa mga Binunyagan sa Matag Parokya” nga gitumong aron ang mga mission coordinators ug facilitators ingon man ang uban pang mga partisipante makahingalan ug makaangkon sa ilang pagkaginasahan isip mga binunyagan. Sa atong paghandom sa unang bunyag dinhi sa Sugbo sa Ika-500 nga kasumaran niini sa tuig 2021, angayan lamang gayod nga atong hinumdoman ag palawman ang atong pag-angkon ug pagsabot sa maong sakramento.

Ang ikaduhang module mao ang pagtuki sa tema “Parokya: Misyonerong Katilingban sa mga Kabus, Gigasahan Aron Mopaambit.” Kini maoy pagtutok-pamalandong sa kamatuoran nga ang matag ang matag Parokya isip gigasahan, moangkon sa kaakuhan nga siya usa ka misyonerong katilingban nga, sama kang Hesus, unahaon ang mga kabus.

Ang pag-una sa mga kabus diha sa misyonerong kaakuhan sa matag Parokya dili lamang alang sa katuyoan nga masangyaw ang Ebanghelyo ngadto kanila. Kini usab gitumong aron ang matag Parokya u gang Simbahan padayon nga makakat-on gikan sa mga kabus ug ang ilang tingog madungog sa mga nagdumala sa Parokya ug Simbahan. Sa pagpaminaw sa ilang tingog sila mahilambigit sa mas aktibong pagdumala sa matag Parokya ug sa kinatibuka-ang katawhan sa Ginoo.

Maghiusa kita sa pag-angkon sa atong pagkamisyonerong Parokya ug Simbahan! Padayon kitang mokat-on gikan kang Hesus, ang Misyonerong sa Amahan, kansang kabanhawan naghatag kanato sa Espiritu aron madasig kita sa pagpadayon sa Diosnong misyon sa mga kabus.

 

Download the Parish Mission Congress Modules on the Link Below

PAROKYA: MISYONERONG KATILINGBAN SA MGA KABUS, GIGASAHAN ARON MOPAAMBIT FORMATION MODULES

Parish Mission Congress Modules